Peritoneálna dialýza (ďalej PD) je spôsob liečby chronického zlyhania obličiek, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí, preto sa jej hovorí aj domáca dialýza. Jedná sa o spôsob liečby, ktorú na Slovensku využíva okolo 2% pacientov, v zahraničí je to až okolo 50%.
Zdroj: Zdravotnícka ročenka SR za 2018.

V európskych štátoch dosahuje liečba PD až 20% pacientov, niektoré krajiny, ako je napríklad Mexiko alebo Nový Zéland majú až 50% pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.
Zdroj: Klinická farmakologie a farmacie, 2015

Pritom liečba pd ponúka pacientovi minimálne obmedzenie v jeho živote aj pri tak závažnom ochorení,
akým je zlyhanie obličiek.

Výhody domácej liečby peritoneálnou dialýzou (PD)

Liečba v domácom prostredí

Pacienti liečení hemodialýzou, dochádzajú do dialyzačného strediska zvyčajne 3x týždenne podľa vopred stanoveného rozvrhu a tým musia podriadiť svoj život dialýze. Je tým narušené súkromie pacienta a jeho nezávislosť. Liečba v pohodlí domova zabezpečuje pacientom slobodu, flexibilitu a voľnosť životného štýlu. Život je v rukách pacienta - rozvrh liečby si prispôsobuje spôsobu života, akým žije. Vybavenie pre dialýzu je prenosné a pacienti sa  môžu dialyzovať prakticky kdekoľvek. Pacienti liečení PD majú kontrolu nad svojou liečbou a kontrolu nad celým svojim životom.

Možnosť voľnejšej diéty a pitného režimu

Pri liečbe hemodialýzou musia pacienti dodržiavať prísne diétne opatrenia a obmedzenia v príjme tekutín, aby sa v organizme menej hromadili toxíny, minerály (predovšetkým draslík, fosfor, sodík) a tekutín, ktoré zostávajú v organizme. Pacientom, ktorí sú liečení PD sa zvyčajne hromadí menej toxínov a tekutín v tele vďaka každodennej a nepretržitej liečbe, čo znamená, že majú oveľa voľnejší diétny režim ako pri hemodialýze, s menším obmedzením príjmu soli, draslíka, či tekutín.

Lepšie duševné a telesné zdravie

Pacienti liečení hemodialýzou sú po  dialýze často unavení, psychicky a telesne vyčerpaní. Sú to časté vedľajšie účinky hemodialýzy. Častokrát je pre nich ťažké zapojiť sa do bežných každodenných aktivít ako je napr. zamestnanie, starostlivosť o rodinu a iné. Intenzívnejší dialyzačný režim zlepšuje fyzické zdravie. Mnohí pacienti liečení PD pracujú, chodia do školy alebo sú inak aktívni.

Viac energie a vitality

Liečba PD umožňuje pacientom slobodne si užívať každodenné aktivity, môžu viesť takmer normálny život. Môžu robiť stále veľa športov (prechádzky, beh, bicyklovanie, tenis, lyžovanie, futbal a mnoho ďalších).

Možnosť cestovať („s“ aj „bez“ prístroja)

Cestovanie je pre mnohých ľudí jednou zdôležitých životných potešení. Bohužiaľ u pacientov liečených hemodialýzou je organizovanie dovolenky často náročné. Pre niektorých pacientov cestovanie nepripadá do úvahy. Pacienti liečení PD majú skvelú príležitosť cestovať a môžu si cestovanie dopriať. Materiál potrebný k vykonávaniu liečby PD je pacientovi dopravený na miesto pobytu na dovolenke.

Menšia záťaž pre srdce

Na rozdiel od hemodialýzy, kedy sa liečba vykonáva 3 x za týždeň, sú pacienti liečení PD dialyzovaní každý deň. To znamená menej času pre nahromadenie tekutiny medzi jednotlivými procedúrami a množstvo tekutiny, ktoré je nutné každou dialýzou odstrániť je menšie. Častá liečba znamená menšie kolísanie objemu tekutiny v tele,čo znamená menšiu záťaž pre srdce.

Lepšia regulácia krvného tlaku a zníženie liekovej záťaže

Jednou z funkcií obličiek je regulácia krvného tlaku riadením objemu tekutiny v tele a v cievach. Tekutina nahromadená medzi dialýzami môže krvný tlak zvyšovať. Väčšina dialyzovaných pacientov má vysoký krvný tlak a musia užívať niekoľko kombinácií liekov na zníženie krvného tlaku. Pri liečbe PD je z tela nadbytočná tekutina odstraňovaná každý deň, krvný tlak sa stabilizuje a v mnohých prípadoch sa zníži dávkovanie liekov určených na zníženie krvného tlaku. Menej liekov znamená menej nežiadúcich účinkov a menej doplatkov v lekárni.

Zachovanie diurézy (vylučovanie moču)

Každodenné vykonávanie PD je fyziologickejšie a bližšie funkcii zdravých obličiek a tým je dlhodobo zachované močenie.

Aby mohol pacient začať liečbu PD, je potrebné absolvovať nenáročný chirurgický zákrok, počas ktorého je pacientovi do brušnej dutiny (v mieste nižšie od pupka) zavedená tenká mäkká silikónová hadička (katéter). Potom je pacient zaškolený zdravotníckym personálom, ako dialýzu vykonávať. Nejde o zložitý proces, je potrebné vyhradiť si doma miesto na roztoky a dbať na dodržiavanie hygieny, aby sa nezapálilo okolie katétra a nezaniesla sa infekcia do brušnej dutiny.

Rozlišujeme 2 typy peritoneálnej dialýzy:

  • CAPD – ručná peritoneálna dialýza (Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza)
  • APD – strojová peritoneálna dialýza (Automatizovaná peritoneálna dialýza)

Ako prvú pacient vykonáva ručnú peritoneálnu dialýzu (CAPD). Tá sa vykonáva pomocou hadičiek a dvoch vakov. Jeden vak obsahuje dialyzačný roztok a druhý vak je určený na vypustenie odpadového roztoku (dialyzátu) z brušnej dutiny. Dialyzačný roztok ja napustený do brušnej dutiny a cez pobrušnicu prechádzajú toxické látky a voda z krvi do roztoku. Roztok s odpadovými látkami sa po ukončení dialýzy vypustí. Počas tohto výkonu sa nepoužíva žiadny prístroj. Dialýza sa vykonáva 4x denne a výmena roztoku aj s prípravou trvá 30-45 minút. Pacient môže dialýzu vykonávať doma, v zamestnaní, na dovolenke alebo na návšteve u priateľov. Na kontrolu k lekárovi dochádzajú pacienti jedenkrát za 4-6 týždňov.

Druhým typom je automatizovaná peritoneálna dialýza (APD), ktorá sa vykonáva pomocou prístroja, tzv. cyclera. Pacient sa večer k prístroju pripojí a ráno sa zobudí oddialyzovaný. Cez deň už nie je nutné vykonávať ručné výmeny, pretože stroj vykoná 4-5 výmen dialyzačného roztoku za noc. Brušná dutina zostáva napustená dialyzačným roztokom celý deň, eventuálne si pacient urobí jednu ručnú výmenu. Oba varianty liečby sa dajú spolu kombinovať, záleží na aktuálnom stave pacienta a jeho potrebách, ktoré, pochopiteľne, konzultuje so svojim ošetrujúcim lekárom.

CYCLER

Cycler je prenosný prístroj, ktorý si pacienti umiestňujú prevažne do spálne, najčastejšie na nočný stolík vedľa postele. Manipulácia s ním je veľmi jednoduchá, pacienta zaškolí zdravotnícky personál. Cycler vykonáva výmenu na základe nastavenia, ktoré spolu s počtom výmen, typom roztoku a dobou pôsobenia v brušnej dutine určí lekár.

TELEMEDICÍNA

Najnovšie prístroje sú v neustálom spojení s počítačom ošetrujúceho lekára. Výhodou je veľká úspora času, lepší prehľad o priebehu liečby s možnosťou liečbu v prípade potreby okamžite upraviť. Je nevyhnutné upozorniť na skutočnosť, že aj keď sa dáta odosielajú lekárom každý deň, svoj momentálny stav pozná najlepšie pacient sám, je teda potrebná jeho zodpovednosť, aby v prípade akýchkoľvek pochybností o priebehu liečby či nežiadúcich účinkov okamžite kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára, prípadne linku pomoci určenej pacientom na peritoneálnej dialýze.

Spolupráca s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Spolupráca s ADOS je služba, kedy pacientovi s peritoneálnou dialýzou pomáha sestra priamo v jeho domácom prostredí. Je vhodná predovšetkým pre seniorov alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Materiál na PD

Pacientom, ktorí sa liečia doma, je všetok potrebný materiál doručovaný distribučnou spoločnosťou. K vykonávaniu liečby a ku skladovaniu materiálu je potrebné si doma vyhradiť špeciálne miesto.